Notice and Takedown procedure

Versie: 2020-1

Greenhost is een intermediar in het leveren van digitale diensten. In die rol kunnen derde partijen een verzoek doen om bepaalde inhoud onbeschikbaar te maken. Dit is een zogenaamd "Notice and Takedown verzoek". Alleen in het geval dat uit de gegevens in het verzoek blijkt dat er onmiskenbaar onrechtmatige of strafbare inhoud beschikbaar wordt gesteld via ons platform, zal Greenhost stappen ondernemen, zoals het verwijderen van de informatie. Als intermediar is het niet de rol van Greenhost om rechter te spelen. Als niet zonder twijfel de onrechtmatigheid kan worden aangetoond kan en mag Greenhost content niet verwijderen.

Als u na het doorlezen van onderstaande procedure een Notice and Takedown verzoek wilt doen, vul dan het takedown formulier in.

Artikel 1: Meldingen

 1. Meldingen worden gedaan door middel van het formulier dat via de website van Greenhost kan worden opgevraagd.
 2. Greenhost zal in alle gevallen waarin een melding wordt gedaan die voldoet aan de eisen van deze procedure de klant van de melding op de hoogte stellen. De mededeling zal plaatsvinden door middel van een e-mail naar het bekende e-mailadres van de klant, waarbij de inhoud van de melding wordt doorgegeven. De melder blijft anoniem tenzij de melder uitdrukkelijk aangeeft dat zijn identiteit bij de klant bekend moet worden. Wanneer de melder en de klant niet in goed overleg tot een oplossing komen wordt de melding in behandeling genomen. In spoedeisende gevallen kan deze stap worden overgeslagen.
 3. Meldingen zullen in elk geval moeten voldoen aan de volgende vereisten:
  • Greenhost wordt door de melder gevrijwaard voor alle mogelijke claims van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit het toe- of afwijzen van en voldoen aan een verzoek dat in de melding is opgenomen;
  • Indien de melding betrekking heeft op een vermeende inbreuk op een IE-recht (bijvoorbeeld auteursrecht of merkenrecht) toont de melder voldoende aan dat hij/zij rechthebbende is ten aanzien van het recht waarop een beroep wordt gedaan danwel bevoegd is om namens de rechthebbende op te treden; * De melding is duidelijk en met voldoende feiten onderbouwd;
 4. Meldingen zullen slechts in behandeling worden genomen indien deze voldoen aan de eisen van dit reglement. Indien een melding niet aan deze vereisten voldoet, wordt de melder door Greenhost in de gelegenheid gesteld om de melding aan te passen of te verduidelijken. Indien de melding ook daarna niet aan de vereisten uit dit artikel voldoet, wordt de melding niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 2: Beslissingen

 1. Greenhost zal binnen vijf werkdagen op de melding beslissen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Greenhost de melder zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de reden voor de vertraging en de termijn waarbinnen zij verwacht de melding te kunnen beoordelen.
 2. In geval van een melding die naar het oordeel van Greenhost betrekking heeft op onmiskenbaar onrechtmatige informatie, die op grond van de heersende jurisprudentie onverwijld van internet dient te worden verwijderd, zal de beslissing onverwijld worden genomen en tevens onverwijld kenbaar worden gemaakt aan zowel de melder als de klant.
 3. Greenhost zal in overeenstemming met hetgeen in dit reglement is bepaald meldingen beoordelen.
 4. Greenhost motiveert de beslissingen en zal daarbij aan de melder en de klant berichten op welke wijze zij bezwaar kunnen maken tegen de beslissing.

Artikel 3: Bezwaar

 1. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een beslissing. Het bezwaar dient per e-mail te worden ingediend bij Greenhost en dient uiterlijk tien werkdagen nadat de beslissing is verzonden door Greenhost te zijn ontvangen.
 2. Greenhost zal binnen twee werkdagen na ontvangst van het bezwaar een afschrift van het bezwaar per email verzenden aan de partij van wie het bezwaar niet afkomstig is.
 3. In het bezwaar zal gemotiveerd worden aangeven wat de redenen zijn voor het bezwaar.
 4. Greenhost zal binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaar op het bezwaar beslissen.

Artikel 4: Criteria ter beoordeling van meldingen

 1. Meldingen worden beoordeeld in overeenstemming met Nederlands recht en zoveel mogelijk gebaseerd op de recente stand van de jurisprudentie.
 2. Meldingen die ter beoordeling worden voorgelegd dienen betrekking te hebben op vermeend onrechtmatige informatie afkomstig van een klant van Greenhost. Meldingen die slechts betrekking hebben op de moraal of het fatsoen van bepaalde informatie of gedragingen worden niet in behandeling genomen.
 3. Meldingen kunnen de volgende verzoeken bevatten:
  • Informatie die afkomstig is van een klant moet worden verwijderd of ontoegankelijk gemaakt;
  • NAW-gegevens van een klant moeten worden verstrekt aan de melder;
  • Een combinatie van deze twee varianten.

Artikel 5: Verzoeken tot ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie

 1. Indien een melding het verzoek bevat om informatie die afkomstig is van een klant waarmee Greenhost een hostingovereenkomst is aangegaan te verwijderen of ontoegankelijk te maken, zal Greenhost dit verzoek als volgt beoordelen:
  • Indien de betreffende informatie naar het oordeel van Greenhost onmiskenbaar onrechtmatig is, wordt een dringend verzoek verzonden aan de klant om de gewraakte informatie zelf te verwijderen.
  • Indien de klant niet terstond na het doen van dit dringende verzoek de gewraakte informatie ontoegankelijk heeft gemaakt of heeft verwijderd danwel genoegzaam heeft aangetoond dat er geen sprake is van onrechtmatige informatie, zal Greenhost beslissen dat de informatie onverwijld ontoegankelijk wordt gemaakt of wordt verwijderd.
  • Greenhost moet er zoveel mogelijk voor zorgen dat uitsluitend de onrechtmatige informatie wordt verwijderd;
  • Indien de betreffende informatie naar de mening van Greenhost niet onmiskenbaar onrechtmatig is, wordt het verzoek afgewezen.
 2. Indien een melding het verzoek bevat om informatie die afkomstig is van een klant waarmee Greenhost een mere conduit overeenkomst is aangegaan, te verwijderen of ontoegankelijk te maken, wordt dit verzoek als volgt beoordeeld:
  • Indien de betreffende informatie naar het oordeel van Greenhost onmiskenbaar onrechtmatig is, wordt een dringend verzoek verzonden aan de klant om de gewraakte informatie zelf te verwijderen.
  • Indien de klant niet terstond na het doen van dit dringende verzoek de gewraakte informatie ontoegankelijk heeft gemaakt of heeft verwijderd danwel genoegzaam heeft aangetoond dat er geen sprake is van onrechtmatige informatie, zal Greenhost beslissen dat de informatie onverwijld ontoegankelijk moet worden gemaakt of dient te worden verwijderd;
  • Greenhost is hiertoe alleen dan gehouden indien het technisch mogelijk is voor Greenhost om de gewraakte informatie ontoegankelijk te maken zonder daarbij ook de overige dienstverlening te onderbreken of te verstoren;
  • Wanneer het technisch niet mogelijk is om de gewraakte informatie ontoegankelijk te maken (zonder daarbij ook de overige dienstverlening te verstoren) zal Greenhost de melder wijzen op de mogelijkheid om NAW-gegevens van de klant op te vragen teneinde zelf in rechte het ontoegankelijk maken van de gewraakte informatie proberen af te dwingen;
  • Indien de betreffende informatie naar de mening van Greenhost niet onmiskenbaar onrechtmatig is, wordt het verzoek afgewezen.
 3. Indien het verzoek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel betrekking heeft op het op vermeend onrechtmatige wijze aanbieden van bestanden door middel van P2P software, dient het verzoek betrekking te hebben op het aanbieden van een significante hoeveelheid vermeend onrechtmatige bestanden die gedurende langere periode zijn verspreid.

Artikel 6: Verzoeken tot verstrekking van NAW-gegevens

 1. Indien een melding het verzoek bevat om NAW-gegevens van een klant waarmee Greenhost een hosting overeenkomst danwel een mere conduit overeenkomst is aangegaan aan de melder te verstrekken, wordt dit verzoek slechts toegewezen indien naar de mening van Greenhost aan alle hiernavolgende voorwaarden is voldaan:
  • De melder heeft via Greenhost een dringend verzoek gestuurd aan de klant om zijn/haar NAW-gegevens vrijwillig zelf te verstrekken, en de klant heeft niet binnen vijf werkdagen daarna zijn/haar NAW-gegevens aan de melder verstrekt of aannemelijk gemaakt dat er geen sprake is van onrechtmatige informatie die door de klant zou zijn verspreid via internet;
  • De melder zelf heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens de klant bij het verzamelen van gegevens welke dienen ter identificatie van de klant;
  • Het is aannemelijk dat de betreffende informatie of gedraging, op zichzelf beschouwd, onrechtmatig en schadelijk is;
  • De melder heeft een reĆ«el belang aangetoond bij verkrijging van de NAW-gegevens;
  • Het is aannemelijk dat er in het betreffende geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;
  • Een afweging van de betrokken belangen van de melder, Greenhost en de klant brengt mee dat het belang van de melder dient te prevaleren;
  • Het is buiten redelijke twijfel dat de door de melder verstrekte gegevens betrekking hebben op de gezochte klant.
 2. Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen een beslissing om NAW-gegevens te verstrekken worden de NAW-gegevens niet verstrekt totdat is beslist op dit bezwaar.

Artikel 7: Communicatie tussen Greenhost en haar klant

 1. Alle communicatie tussen Greenhost en haar klant in het kader van dit reglement zal plaatsvinden d.m.v. notificatie via e-mail, tenzij in dit reglement anders is bepaald.

Artikel 8: Advies

 1. Greenhost kan bij de beoordeling van meldingen in voorkomende gevallen advies inwinnen bij een externe adviseurs. Dit kunnen deskundigen zijn op juridisch en technisch gebied, die niet verbonden zijn aan Greenhost.

Delen van dit document zijn overgenomen uit de beleidsregels en klachtenprocedure van XS4ALL internet bv. Daarop, en op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl