Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Greenhost ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Greenhost en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Greenhost alleen bindend indien en voor zover deze door Greenhost uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Greenhost: het bedrijf Greenhost BV, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62576593.
 • Greenhost Website: de website van Greenhost, bereikbaar via het domein https://greenhost.nl.
 • Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
 • Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Klant opgeslagen bestanden zelf. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Greenhost een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Greenhost daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Diensten: de producten en/of diensten die Greenhost aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.
 • Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Greenhost en Klant op grond waarvan Greenhost Diensten levert aan Klant. Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Artikel 2. Contractsluiting

 1. Klant kan de Diensten direct vanaf de Greenhost Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Greenhost met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag. Klant kan tevens vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst van akkoord op de offerte, mits dit plaatsvindt voor de in de offerte genoemde einddatum.
 2. Gesloten Overeenkomsten zijn definitief. Indien Klant een consument is, wordt de levering van Diensten met het uitdrukkelijke goedvinden van Klant direct na bestelling aangevangen.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Greenhost deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
 2. Greenhost zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Greenhost biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 3. Door Greenhost opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Greenhost het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 5. Indien zulks is overeengekomen, zal Greenhost Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Greenhost te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 6. Greenhost zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.
 7. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Artikel 4. Verplichtingen van Klant

 1. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Greenhost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Greenhost worden verstrekt. De termijn waarbinnen Greenhost de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Greenhost zijn ontvangen.
 2. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Greenhost bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Greenhost daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Greenhost zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Greenhost gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. Greenhost zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.
 3. Klant mag de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico, tenzij de Dienst uitdrukkelijk als geschikt voor dergelijke toepassingen is aangemerkt. Indien geen van de Diensten als geschikt is aangemerkt, kan Klant een verzoek indienen bij Greenhost voor een maatwerkovereenkomst.
 4. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Greenhost dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown

 1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Greenhost van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Greenhost verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat "SPAM";
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 3. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Greenhost of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Greenhost, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Greenhost, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 4. Indien naar het oordeel van Greenhost hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Greenhost of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Greenhost gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Greenhost mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, indien Klant een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
 5. Wanneer Greenhost een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Greenhost Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Greenhost zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van Greenhost heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of Greenhost meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft Greenhost de klacht niet door te sturen.
 6. Indien Greenhost van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Greenhost een backup zal maken). Greenhost zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Greenhost zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 7. Greenhost is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Greenhost gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 8. Hoewel Greenhost ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Greenhost nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 6. Aanvraag van domeinnamen

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Greenhost vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Greenhost, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Klant vrijwaart en houdt Greenhost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Greenhost is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Greenhost.
 4. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Greenhost zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 5. Greenhost heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Greenhost gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 7. Opslag- en datalimieten

 1. Greenhost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
 2. Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan Greenhost na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen, of indien dit niet tot de opties van het pakket behoort, omzetten naar het eerstvolgende pakket dat wel binnen het gebruik valt.
 3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Greenhost ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Greenhost of diens licentiegevers.
 2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.
 3. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

Artikel 9. Prijzen

 1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Greenhost genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Greenhost het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Greenhost gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen.
 4. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Greenhost zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Greenhost mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Greenhost heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
 2. De betalingstermijn van een factuur is de termijn op de factuur staat aangegeven, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 4. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
  • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
  • Klant is € 7,50 administratieve kosten verschuldigd voor iedere herinneringsbrief en aanmaning;
  • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
  • de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 5. Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
 6. In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Greenhost zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Greenhost op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Greenhost is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. Echter, in gevallen waarin de compensatieregeling in de SLA, die een boetebeding vormt, van toepassing is, treedt de uitkering daaronder in de plaats van vergoeding voor de werkelijke schade die door overtreding van de normen uit de SLA mocht ontstaan.
 2. De totale aansprakelijkheid van Greenhost voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Greenhost van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Greenhost, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst heeft betaald tot het moment waarop de schade is ontstaan, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste drie (3) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief btw).
 3. Greenhost is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:
  • a) enige schade geleden door maatregelen die Greenhost in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
  • b) schade uit onbeschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
  • c) indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De aansprakelijkheid van Greenhost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Greenhost onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Greenhost ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Greenhost in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Greenhost.
 5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Greenhost.
 6. Klant is jegens Greenhost aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Greenhost tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 12. Overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Greenhost beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Greenhost geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Greenhost geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Greenhost die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Greenhost zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Greenhost, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Greenhost daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Greenhost zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 14. Duur en opzegging

 1. De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.
 2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
 3. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement na het verstrijken van de eerste contractstermijn omgezet naar een voor onbepaalde tijd. Hierbij kan op ieder moment met een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.
 4. Greenhost mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
  • a) Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  • b) Het faillissement van Klant is aangevraagd;
  • c) Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
  • d) De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
 5. Indien Greenhost de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Greenhost op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Greenhost is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Greenhost recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
 7. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Greenhost op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 15. Procedure na beëindiging

 1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Greenhost gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Klant op te heffen.
 2. Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op 'delete' wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.

Artikel 16. Rangorde en wijziging voorwaarden

 1. Greenhost behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekendgemaakt via een elektronisch ticketsysteem, of op de Greenhost Website, of per e-mail aan Klant, of een ander kanaal waarvan Greenhost kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 3. Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Greenhost. Greenhost kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Greenhost daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 4. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Greenhost en Klant prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Greenhost gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Greenhost Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
 5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Greenhost vormen volledig bewijs van stellingen van Greenhost en de door Greenhost ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.