Notice & Takedown formulier

 

 

Uw gegevens:

Naam: *
Adres: *
Email: *

Locatie:

Locatie (URL etc): *

Aanbieder van de informatie:

Naam:
Adres:
Email:

Soort klacht

kinderporno
discriminerende uitingen
andere uitingen die de menselijke waardigheid aantasten
smaad, laster
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
overige vormen van oneerlijke mededinging
schending van bedrijfsgeheimen
verstoring communicatie (mailbommen, virussen, worms, etc.)
Anders, namelijk
Korte omschrijving van de informatie

Reden onrechtmatigheid

Geef hier gedetailleerd weer waarom u meent dat deze informatie inbreukmakend / ontoelaatbaar / onrechtmatig / strafbaar is:

Belanghebbende

Jegens wie is de informatie inbreukmakend / ontoelaatbaar / onrechtmatig / strafbaar?

Naam
Adres

Bewijsstukken

De verzoeker sluit de volgende bewijsstukken bij, aan de hand waarvan de onrechtmatigheid wordt aangetoond:

Procedure aanhangig

Is een strafrechtelijke, civielrechtelijke, arbitrage- of andere procedure aanhangig over deze kwestie? Zo ja, voor welke rechterlijke instantie en in welke fase bevindt deze procedure zich?
Wie zijn de partijen, betrokken bij deze procedure?
Is er een uitspraak gedaan?
Zo ja, wat is de uitkomst? (Verzoeker sluit een kopie van de uitspraak bij.)
Zo nee, wanneer wordt de uitspraak verwacht?

Contact aanbieder

Heeft u contact opgenomen met de aanbieder van de bewuste informatie?
Zo ja, wat is de uitkomst van die bespreking geweest?
Zo nee, wat is daarvoor de reden?

Overig

Overige informatie die u in verband met deze kwestie van belang acht: