Leesbare Algemene Voorwaarden

 
Dit is een ingekorte en leesbaar gemaakte versie van onze nieuwe Algemene Voorwaarden. U kunt geen rechten aan deze tekst ontlenen; ze dient slechts om onze voorwaarden toegankelijker te maken. Volg deze link voor de juridisch valide voorwaarden.

 

Artikel 1: Aanbod en aanvaarding

De klant kan via Greenhost’s website een selectie maken uit de diensten die Greenhost aanbiedt.

Wanneer de klant via een ander kanaal aangeeft gebruik te willen maken van Greenhost’s dienstverlening, gaan deze contracten pas in wanneer de klant de door Greenhost verstrekte offerte accordeert.

Enkele uren na aankoop van een dienst/product stuurt Greenhost aan de klant een orderbevestiging, tot die tijd kan de klant zijn aankoop nog annuleren.

Een natuurlijk persoon (niet handelend vanuit een bedrijf) heeft zeven dagen de tijd om een aankoop voor privé-gebruik te annuleren.

Meerwerk kan in overleg uitgevoerd worden tegen een (afgesproken) vergoeding.

 

Artikel 2: Uitvoering van de diensten.

De klant heeft de verantwoordelijkheid alle informatie te leveren die Greenhost nodig heeft om goede diensten te leveren.

Greenhost heeft het recht tot opschorting van zijn diensten wanneer de klant nalatig is en/of in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden.

Greenhost streeft continu naar verbetering op het gebied van energiebesparing en groene hosting.

 

Artikel 3: Ondersteuning door Greenhost

Greenhost is bereikbaar per mail en telefoon.

Greenhost onderhoudt de basissystemen die nodig zijn voor het goed functioneren van de websites en de maildiensten.

Voor de software die de klant installeert is zij zelf verantwoordelijk.

De klant vrijwaart Greenhost voor aanspraak van derden in het geval van het overtreden van licenties van software, tenzij deze door Greenhost is geleverd.

 

Artikel 4: Beschikbaarheid van systemen

Greenhost biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid doch zet zich in dit zoveel mogelijk te bereiken.

Greenhost spant zich in om haar gebruikte systemen en software up-to-date te houden maar is hierbij afhankelijk van haar leverancier(s).

Bij overschrijding van de overeengekomen maximale datalimieten, opslagruimte of processorcapaciteit is Greenhost bevoegd extra kosten in rekening te brengen.

Afhankelijk van de overeengekomen dienst, stelt Greenhost (al dan niet kosteloos) reservekopieën beschikbaar.

 

Artikel 5: Gedragsregels omtrent inhoud

Het is verboden data op te slaan bij Greenhost die bij wet verboden is, de systemen van Greenhost beschadigd en/of trager maakt en/of andere klanten hindert.

Greenhost logt geen inkomend of uitgaand e-mailverkeer tenzij de klant daar expliciet zelf om vraagt.

 

Artikel 6: Experimentele software

Van tijd tot tijd experimenteert Greenhost met software en diensten. Het staat de klant vrij deze software te gebruiken. Dit geschiedt wel op eigen risico van de klant. Greenhost is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens en behoudt zich het recht voor het experiment te staken, uit te breiden of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

 

Artikel 7: Domeinnamen, IP-adressen en SSL-ceritficaten

Uitsluitend een bevestiging van Greenhost waarin vermeld is dat een dienst is toegekend geld als bewijs van toekenning.

Greenhost is niet aansprakelijk voor het verliezen door klant van diens recht(en) op een domeinnaam, ip-adres/ssl-certificaat, tenzij bewuste roekeloosheid of opzet Greenhost aangerekend kan worden.

 

Artikel 8: Rechten van intellectueel eigendom

De rechten van intellectueel eigendom op beschikbaar gestelde werken blijven te allen tijde bij Greenhost. Zolang het contract loopt heeft de klant het gebruiksrecht.

 

Artikel 9: Prijzen en betaling

De klant zal jaarlijks het verschuldigde bedrag per bank vooruit betalen aan Greenhost.

Greenhost is gemachtigd diensten te staken wanneer er sprake is van achterstallige betalingen, maar zal de klant eerst op de hoogte stellen van ophanden zijnde staking.

 

Artikel 10: Geheimhouding

Klant en Greenhost behandelen elkaars informatie vertrouwelijk en instrueren werknemers ook daartoe. Data van de klant is niet inzichtelijk voor Greenhost tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door de klant.

Greenhost verstrekt een kopie van de gegevens over klant (logbestanden en NAW-gegevens) op aanvraag maar stuurt deze alleen naar het bij Greenhost geregistreerde mailadres van de klant.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Greenhost vergoedt slechts daadwerkelijk geleden schade bij aantoonbare en grove nalatigheid van Greenhost.

 

Artikel 12: Duur en opzegging

Overeenkomsten worden aangegaan met een minimale looptijd van een jaar. Bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging ten minste 30 dagen voor het aflopen van de periode, wordt het contract stilzwijgend met een jaar verlengd.

Voor consumenten geldt na de minimumtermijn een opzegtermijn van een maand.

 

Artikel 13: Wijzigingen in overeenkomst

Deze overeenkomst geldt voor een jaar en wordt met dezelfde termijn stilzwijgend verlengd.

Per kalenderjaar mag Greenhost haar algemene voorwaarden wijzigen/aanpassen. Deze treden pas 30 dagen na mededeling aan de klant in werking.

 

Artikel 14: Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

De door Greenhost ontvangen of opgeslagen communicatie geldt als authentiek, tenzij de klant tegenbewijs kan leveren.